Φεβρουάριος 2019

«Αξιολόγηση προσφορών εκδρομής Β΄ τάξης

No comments

Πράξη 4η

Στη Σητεία και στο γραφείο μου σήμερα 11-2-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε η Επιτροπή που προβλέπεται από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που θα αναλάβει την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή τής πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β΄ τάξης του σχολείου μας, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, και αποτελείται: α) από τον Προϊστάκη Γρηγόριο, Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ. Σητείας ως Πρόεδρος, β) Γαρεφαλάκη Ελευθέριο του κλάδου ΠΕ 04.01 και Παναγιώτου Ανδρούλα του κλάδου ΤΕ 02.04, εκπαιδευτικοί του συλλόγου του ΕΠΑ.Λ. Σητείας ως συνοδοί και γ) Κουκάκη Εμμανουήλ εκπρόσωπο των μαθητών

Προέβη
Στην εξέταση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου.
Στην Επιτροπή κατατέθηκαν οι οικονομικές προσφορές από τα παρακάτω ταξιδιωτικά γραφεία: α) KALDI TOURS, β) LE GRAND. Η επιτροπή, παρ΄ότι οι κλειστές προσφορές που κατατέθηκαν ήταν λιγότερες από τρεις, αποφάσισε να κηρύξει γόνιμο τον διαγωνισμό διότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια για να επαναπροκηρυχθεί, και εξέτασε αν τηρήθηκαν οι όροι που τέθηκαν στην προκήρυξη μετά το άνοιγμά τους, και διαπίστωσε τα παρακάτω:
Οικονομική προσφορά KALDI TOURS 224 € ανά μαθητή αλλά το προσφερόμενο ξενοδοχείο για την διαμονή στην Αθήνα βρίσκεται στον Πειραιά και δεν πληροί τον όρο της προκήρυξης.
Οικονομική προσφορά LE GRAND 229 € ανά μαθητή.
Προέβη στην κατάταξη με σειρά προτεραιότητας, ως εξής: 1) LE GRAND 229 € και 2) KALDI TOURS 224 €.
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επέλεξε για την εκπαιδευτική επίσκεψη στο Γύθειο-Μονεμβασιά-Αθήνα το ταξιδιωτικό γραφείο LE GRAND.
Για το σκοπό αυτό, συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται αρμόδια.

 

admin«Αξιολόγηση προσφορών εκδρομής Β΄ τάξης
read more